Vše, co jste chtěli vědět o členství v MC Jablíčko a báli jste se zeptat

Kdo se může stát členem?

Členem mateřského centra se může stát jak fyzická osoba, tak osoba právnická, která souhlasí s cíli a stanovami občanského sdružení (viz stanovy) a která je odhodlána AKTIVNĚ se podílet na jejich naplňování. U fyzických osob je podmínkou pro členství MINIMÁLNÍ VĚK 15 LET. Za osoby mladší 18 se musí písemně přimluvit 3 řádní členové sdružení, kteří jsou členem MC Jablíčko z Nepomyšle a kteří jsou starší 18 let, a to podpisem do přihlášky člena mladšího 18 let. Fyzické osoby MOHOU BÝT CIZÍMI STÁTNÍMI PŘÍSLUŠNÍKY.

Jak požádat o členství?

Vyplněním přihlášky a jejím zasláním na adresu MC Jablíčko z Nepomyšle, Nepomyšl 90, 439 71 NEPOMYŠL.

Kdo rozhoduje o přijetí za člena?

O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonná rada sdružení.

Kdy se stáváte členem?

Členství vzniká dnem přijetí za člena. Datem přijetí za člena se rozumí datum uvedené ve vyrozumění o přijetí za člena, které zašle výkonná rada žadateli o členství v písemné podobě spolu s členským průkazem. Dokladem o členství je členský průkaz.

Kdy členství zaniká?

Členství zaniká:

 • vystoupením člena ze sdružení písemným oznámením doručeným na adresu sídla sdružení, 
 • vyloučením člena ze sdružení na základě rozhodnutí výkonné rady, 
 • úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého, 
 • zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
 • dobrovolným rozpuštěním sdružení, 
 • zánikem sdružení ze zákona.

Kdy můžete být vyloučeni?

Důvodem vyloučení je zejména:

 • závažné porušení stanov sdružení, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve sdružení,
 • neplacení členských příspěvků, jsou-li stanoveny,
 • závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve sdružení,
 • ohrožení nebo porušení dobré pověsti sdružení způsobem zvláště zavržení hodným.

Výkonná rada může rozhodnout o pozastavení členství z důvodů:

 • návrhu na vyloučení,
 • neplacení členských příspěvků, jsou-li stanoveny.

Návrh na vyloučení může podat písemně výkonné radě kterýkoliv člen sdružení s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. Anonymní návrhy na vyloučení se nepřipouštějí. Výkonná rada může na základě návrhu na vyloučení rozhodnout o pozastavení členství. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k valné hromadě, jejíž jednání se uskuteční v nejbližším termínu od termínu vyrozumění o pozastavení členství.

Pozastavením členství se rozumí odebrání členských práv.

S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, písemně seznámen do jednoho měsíce od obdržení návrhu. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele. Pozastavení i vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů do jednoho měsíce od rozhodnutí.

Na projednání návrhu o vyloučení orgány sdružení musí být přizván člen, o jehož vyloučení se jedná.

O vyloučení rozhoduje s konečnou platností výkonná rada.

Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.

Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Kam se obrátit v případě jakýchkoliv dotazů?

Na e-mail mcjablicko@seznam.cz nebo na telefon 777 917 467.