Momentálně není obsazena

Kontroluje roční účetní uzávěrku,  rozpočet a výroční zprávu sdružení,  dohlíží na naplňování strategických cílů a dlouhodobé koncepce sdružení,  kontroluje činnost výkonné rady, jakož i činnost sdružení, zejména hospodaření a plnění jednotlivých zásad správy společného majetku, dohlíží na dodržování platné legislativy, stanov sdružení a ostatních vnitřních předpisů sdružení při naplňování cílů sdružení, přijímá stížnosti a podněty z řad členů, navrhuje a dohlíží na jejich řešení, připravuje spolu s výkonnou radou směrnici o přijímání členů, předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě, připomínkuje vnitřní směrnice při jejich vzniku a následných úpravách, zjišťuje nedostatky v činnosti představenstva a vyžaduje jejich nápravu.

Mimo funkci kontolora spolupracuje na běžné činnosti mateřského centra jako je organizace různých akcí a realizace projektů.